Leveringsvoorwaarden Expowise

 Per 01-01-2021

Algemene verkoop-, levering-, en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen voorwaarden” van Jessica Wijsenbeek, handelend onder de naam Expowise, gevestigd aan de Hortensialaan 54B te Aalsmeer, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 65873548. 

 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

    • Opdrachtgever’: natuurlijke of rechtspersoon die met Expowise in contact treedt in verband met een mogelijk te sluiten overeenkomst of met Expowise een overeenkomst heeft gesloten;
    • Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden;
    • Overeenkomst’: overeenkomst tussen Expowise en de contactpersoon van de Opdrachtgever op grond waarvan Expowise in opdracht van Opdrachtgever een Opdracht uitvoert;
    • Partij’: Expowise of Opdrachtgever afzonderlijk;
    • Partijen’: Expowise en Opdrachtgever gezamenlijk
    • ‘Schriftelijk’: communicatie op papier, per email, whatspp, SMS of welke andere vorm van tekst langs electronische weg waarvan onomstotelijk vast staat dat Opdrachtgever afzender is.
 1. Toepasselijkheid 
  • 2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tot het verrichten van leveringen en/of diensten door Expowise alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen in dit verband.
  • 2.2. De opdracht van de contactpersoon Opdrachtgever, schriftelijk of mondeling, geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden Expowise.
  • 2.3. Expowise aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 
  • 2.4. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de in 2.3 genoemde afwijkende inkoopvoorwaarden.
  • 2.5. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 1. AANBIEDINGEN
  • 3.1. Alle aanbiedingen, inbegrepen opgegeven prijzen en leveringstijden zijn vrijblijvend en maximaal 14 dagen geldig.
  • 3.2. Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen op het moment dat Expowise de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
  • 3.3. Eventuele wijzigingen in de opdracht dienen schriftelijk door Expowise bevestigd te worden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geen rechten op deze wijziging kan doen gelden.
 1. LEVERING
  • 4.1. De leveringstermijn wordt slechts bij benadering opgegeven, ofschoon altijd getracht zal worden om deze termijn na te komen. Expowise is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de leveringstermijn. 
  • 4.2. Overschrijding van de geplande leveringstermijn geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, de leverantie of betaling der goederen te weigeren of schadevergoeding te vorderen.
 1. BETALINGEN
  • 5.1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
  • 5.2. Expowise is gerechtigd om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Zolang de gevraagde vooruitbetaling niet is verricht, is Expowise niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht. Enigerlei vertraging die de uitvoering van de opdracht hierdoor oploopt is dientengevolge niet voor rekening van Expowise.
  • 5.3. De Opdrachtgever dient betalingen te realiseren zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
  • 5.4. Indien de Opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Expowise het recht zonder enige in gebreke stelling de Opdrachtgever een rente in rekening te brengen van 5% per maand. Hierbij wordt een gedeelte van een maand als een volle maand gerekend.
  • 5.5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke, die voor Expowise voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden voortvloeienden, zijn geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De buiten gerechtelijke kosten, incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van v 200,- (excl. btw).
  • 5.6. Productie- en inkoopkosten kunnen afzonderlijk gefactureerd worden na uitvoering, zelfs wanneer deze werkzaamheden geen deel uitmaken van de overeenkomst.
  • 5.7. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
 1. EIGENDOMSRECHTEN
  • 6.1. Op alle door Expowise verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt Expowise zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Expowise.
  • 6.2. De in het eerste lid bedoelde onderwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Expowise en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 
  • 6.3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd het recht van Expowise om aanspraak te maken op de volledige schadevergoeding.
  • 6.4. Zolang geen nadere afspraken tussen Expowise en de Opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op door Expowise aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen c.q. roerende zaken zoals ontwerpen, presentaties, werktekeningen, prototypes, schetsen, digitaal vastgelegde informatie en overige informatiedragers e.d., blijven deze eigendom van Expowise.
  • 6.5. Eigendomsrecht kan overigens pas plaatsvinden op het moment van volledige betaling en/of voldoening van al hetgeen waartoe de Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten.
 1. INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN AUTEURSRECHT
  • 7.1. Indien de opdrachtgever Expowise opdraagt werkzaamheden te verrichten naar tekeningen, modellen, monsters, of andere van Opdrachtgever afkomstige aanwijzigingen, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen van inbreuk op recht van derden. Opdrachtgever zal Expowise in en buiten rechte vrijwaren voor dergelijke aanspraken. 
  • 7.2. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model komen Expowise toe ten aanzien van alle door Expowise vervaardigde en te vervaardigen creaties en werkstukken. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijft Expowise auteursrechthebbende c.q. uitsluitend rechthebbende van tekening of model.
  • 7.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om door Expowise  gemaakte ontwerpen en creaties toe te passen anders dan voor het overeengekomen doel en op de overeengekomen wijze tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 1. UITBESTEDING WERK AAN DERDEN
  • 8.1. Opdrachtgever machtigt Expowise om de opdracht door een door hem te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip uit te laten voeren.
 1. TRANSPORT
  • 9.1. De aflevering van goederen geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.
  • 9.2. Verzekering van te leveren goederen kan separaat worden afgesloten indien gewenst.
 1. RECLAMES
  • 10.1. Eventuele reclames ten aanzien van de facturering dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum in bezit van Expowise te zijn. Wordt niet binnen de gestelde termijn gereclameerd, dan nemen wij aan dat de factuur geaccepteerd is.
  • 10.2. De aanvaarding en het gebruik, ook gedeeltelijk, van door Expowise geleverde goederen en/of diensten houdt een acceptatie in van de gehele overeenkomst inclusief de facturering.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
  • 11.1. Expowise is aansprakelijk naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en in verhouding tot de overeengekomen prijs tot maximaal de factuurwaarde, voor zover haar W.A. verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van of van hen, die door Expowise te werk zijn gesteld op de aan Expowise opgedragen werk(en). 
  • 11.2. Expowise is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van Opdrachtgever. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijf onderbrekingen of stagnatie.
  • 11.3. De vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever is pas opeisbaar nadat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens Expowise heeft voldaan.
  • 11.4.De Opdrachtgever dient altijd de aangeleverde ontwerpen te controleren op juistheid en daarop schriftelijke goedkeuring te geven voor de levering en/of uitvoering van het aangeleverde ontwerp. Onder schriftelijke goedkeuring wordt ook een verzoek tot continuering van de uitvoering van de opdracht gerekend nadat de ontwerpen zijn aangeleverd.
  • 11.5. De opdrachtgever kan Expowise niet aansprakelijk houden voor fouten in de door Expowise vervaardigde en/of opgeleverde creaties en werkstukken, door Expowise verstrekte adviezen, door Expowise verzorgd onderzoek, indien de opdrachtgever, conform het bepaalde in artikel 11.4, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. 
  • 11.6.De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze worden veroorzaakt door handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet c.q. niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.
  • 11.7. Expowise is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de Opdrachtgever de door Expowise vervaardigde creaties en werkstukken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt en aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen.
  • 11.8.Expowise is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
   • 11.8.a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden onder artikel 12 is omschreven.
   • 11.8.b. Daden of nalatigheid van de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
   • 11.8.c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van geleverde zaken.
   • 11.8.d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf en dergelijke.
   • 11.8.e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
   • 11.9. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de Opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risicos en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Expowise.
 1. OVERMACHT 
  • 12.1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de opdrachtgever, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Expowise of de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Expowise, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, epidemieën, belemmerende maatregelen van de overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Expowise, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Expowise overmacht op, die Expowise ontheft van zijn verplichting tot uitvoering van werk, zonder dat de Opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe dan ook genaamd kan doen gelden.
  • 12.2. Expowise is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.  
 1. ONTBINDING
  • 13.1. Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Expowise heeft het recht de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te vorderen conform de gehele overeenkomst, alsmede vergoeding van schade, veroorzaakt door de bovenvermelde omstandigheden.
  • 13.2. Tevens is de Opdrachtgever in dat geval verplicht de in zijn bezit zijnde documenten en objecten aan Expowise terug te geven.
 1. MEERWERK
  1. 14.1. Alle (tekst)correcties, nevenwerkzaamheden en aanvullende werkzaamheden welke niet deel uitmaken van de overeenkomst worden als meerwerk tegen geldend uurtarief uitgevoerd.
  2. 14.2. Meerwerk dient mondeling en/of schriftelijk tussen Expowise en de wederpartij te worden overeengekomen en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 • OVERIGE BEPALINGEN
  • 15.1. De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de Expowise identiteit op Expowise creaties.
  • 15.2. Expowise is niet verplicht werktekeningen, presentaties, fotomateriaal, grafische opmaak en dergelijke te behouden/bewaren.
  • 15.3. Het doen uitvoeren van drukwerk wordt gezien als onderdeel van de opdracht. Indien de opdrachtgever zelf het drukwerk verzorgt, is Expowise niet meer verantwoordelijk voor uitvoering en kwaliteit vanaf het moment van overdracht van drukbestanden.
  • 15.4. Digitale gegevens blijven te allen tijden eigendom van Expowise en worden niet afgestaan.
 1. GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Expowise, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 

Aalsmeer, 01-01–2021